ebooks

 

videos  

Αναζήτηση

Καταστατικό

(Πατήστε εδώ για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το καταστατικό σε μορφή pdf)


Κεφάλαιο Α’

Ίδρυση – Σκοπός – Μέλη - Πόροι

Άρθρο 1

Ονομασία – Έδρα – Σφραγίδα – Σήμα

1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία

‘’Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου’’,

με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και σε συντομία εφεξής ‘’Αδελφότητα’’.

Η ονομασία αποδίδεται ως εξής στην Αγγλική γλώσσα:

’International Brotherhood for the Remembrance of Fighters of the Sieges and Exodus from Messolonghi’’.

2. Η Αδελφότητα έχει σφραγίδα, με την ονομασία της και απεικόνιση ιστορικής μνήμης του Μεσολογγίου.

Άρθρο 2

Σκοποί – Μέσα επίτευξης σκοπών

Σκοπός της Αδελφότητας είναι:

 1. Διατήρηση και προβολή από γενιά σε γενιά της Μνήμης των Αγωνιστών των Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου.
 2. Έρευνα αυτών των ιστορικών γεγονότων και της συμμετοχής σ’ αυτά του πολιορκημένου λαού και προσώπων με διακριτό ρόλο.
 3. Συμβολή στη διατήρηση και την ιστορική αποκατάσταση ιστορικών χώρων της ίδιας χρονικής περιόδου.
 4. Συμβολή στην έρευνα της πνευματικής ζωής στο Μεσολόγγι καθώς και του έργου Μεσολογγιτών οι οποίοι διακρίθηκαν στα γράμματα, στις επιστήμες, στους απελευθερωτικούς πολέμους και στην πολιτική.
 5. Συνδρομή στις συλλογικές και Δημοτικές προσπάθειες για πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη του Μεσολογγίου καθώς και φροντίδα για την περιβαλλοντική προστασία και ισορροπία του.
 6. Ένταξη στην Αδελφότητα των Απογόνων των Φιλελλήνων που αγωνίστηκαν κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Μέσα επίτευξης των σκοπών:

 • Ανάδειξη του ιστορικού ρόλου τοποθεσιών (Άγιος Συμεών, Βασιλάδι, Κλείσοβα, Ντολμάς, Ντάπια Φραγκλίνου, Ανεμόμυλος κ.α.), με πραγματοποίηση μνημοσύνων επετειακών εκδηλώσεων και κατασκευή στηρικτικών έργων.
 • Συμμετοχή στις Εορτές Εξόδου με οργάνωση εκδηλώσεων Μνήμης των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
 • Συνεργασία με φορείς που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς και ενδεικτικά με Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εταιρεία Ιστορικών Μελετών Ιερού Αγώνα 1821 στη Στερεά Ελλάδα, Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας, Σύλλογο Μεσολογγιτών Αττικής, Κέντρο Λόγου και Τέχνης ‘’Διέξοδος’’, Πρεσβείες Φιλελλήνων που αγωνίστηκαν στο Μεσολόγγι κ.α.
 • Ανταλλαγή αρχειακού – ιστορικού υλικού και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων με κρατικά και ιδιωτικά Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πνευματικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 • Οργάνωση συνεδρίων, δημοσίων συζητήσεων, εκθέσεων, δημοσιεύσεων, προβολών, εκδηλώσεων, σε Ελλάδα και Εξωτερικό για την Ιστορία των Πολιορκιών και της Εξόδου.

Η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για τους τρόπους και τις μορφές δράσης με τους οποίους υπηρετούνται οι παραπάνω σκοποί γενικότερα και ειδικότερα ανά περίπτωση.

Άρθρο 3

Τακτικά και Αρωγά Μέλη

 1. Τακτικά μέλη είναι, κατ’ ευθείαν ή εκ πλαγίου, απόγονοι προσώπων (Ελλήνων και Φιλελλήνων) τα οποία συμμετείχαν στον Αγώνα κατά τις Πολιορκίες και την Έξοδο του Μεσολογγίου. Την αίτηση προς εγγραφή πρέπει να υποστηρίζουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη.

 

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν εξαίρετες υπηρεσίες σχετικά με την προαγωγή των σκοπών της Αδελφότητας καθώς και όσα έχουν ενδιαφερθεί έμπρακτα για το Μεσολόγγι και την Ιστορία του μπορούν να ανακηρυχθούν αρωγά μέλη με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που με σημαντικές ενέργειες συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Αδελφότητας ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγοί, ευεργέτες, δωρητές. Τα ονόματά τους καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση.
 3. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των 2 και 3 ανωτέρω παραγράφων δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα όργανα της Αδελφότητας.

Άρθρο 4

Εισφορές μελών

Κάθε μέλος της Αδελφότητας πληρώνει για δικαίωμα εγγραφής είκοσι (20) ευρώ και ως τακτική συνδρομή για κάθε έτος δέκα (10) ευρώ.  (Σημείωση: Από το έτος 2009 η ετήσια συνδρομή έχει οριστεί στα 20 ευρώ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να αυξήσει τα ποσά αυτά καθώς και να ορίσει έκτακτες εισφορές.

Άρθρο 5

Δικαιώματα των μελών

 1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της Αδελφότητας.
 2. Υποχρέωση των μελών είναι να βοηθούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Αδελφότητας και να σέβονται το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις συνδρομής τους. Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όσα μέλη έχουν εγγραφεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τις εκλογές.
 4. Τα μέλη διατηρούν πάντα το δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Αδελφότητα. Γι’ αυτό αρκεί γραπτή σχετική δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξης του διαχειριστικού έτους και ισχύει ως το τέλος του.

Άρθρο 6

Απώλεια – Διαγραφή μέλους

 1. Το μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή: α) αν δηλώσει ότι αποχωρεί κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του παρόντος, β) αν καθυστερεί τη συνδρομή του για δύο τουλάχιστον έτη, παρά τη διπλή πρόσκληση του Ταμία, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
 2. Στις περιπτώσεις παραιτήσεως και διαγραφής, η υποχρέωση καταβολής της συνδρομής υπάρχει για ολόκληρο το τρέχον έτος.

Άρθρο 7

Πόροι

Πόροι της Αδελφότητας είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, β) χρήματα, ομόλογα, τίτλοι, χορηγίες, κινητά ή ακίνητα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, εκδόσεις, εράνους, διαλέξεις, συνεστιάσεις, εκδρομές, εκθέσεις, ή άλλες νόμιμες πηγές.

 

Κεφάλαιο Β’

Τα όργανα της Αδελφότητας

Άρθρο 8

Όργανα της Αδελφότητας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Η Γενική Συνέλευση

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιέχει όλα τα ονόματα των μελών που έθεσαν υποψηφιότητα με έγγραφη δήλωσή τους τουλάχιστο μια εβδομάδα προ της Γενικής Συνέλευσης. Οι επτά (7) πρώτοι πλειοψηφήσαντες εκλέγονται τακτικά μέλη και οι (3) επόμενοι αναπληρωματικά μέλη.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την μετά τη λήξη της τριετίας τακτική Γενική Συνέλευση.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε επτά ημέρες από τις εκλογές και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο οποτεδήποτε χρειαστεί.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος συντονίζει τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις.

4. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως σε συνεδρίαση όποτε το κρίνει σκόπιμο, οπωσδήποτε δε μία φορά κάθε εξάμηνο.
 2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη με αιτιολογημένη σχετική αίτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προεδρεύοντος.
 4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, που τα επικυρώνουν με την υπογραφή τους τα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.
 5. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας.
 6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές με δικαίωμα λόγου στα μέλη και στους φίλους της Αδελφότητας.

Άρθρο 11

Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε έργο, δραστηριότητα, εκδήλωση και δαπάνη της Αδελφότητας, καθώς και για τη διαχείριση της περιουσίας της, λαμβάνει δε κάθε πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετήσια Γενική Συνέλευση εκθέτει τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του προηγούμενου έτους και προτείνει τον Προγραμματισμό Δράσης και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Άρθρο 12

Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα σε όλες τις Αρχές και τα Δικαστήρια, όπως και σε όλες τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα καθώς και τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμής, εκτός από εκείνα που αφορούν εγγραφές και συνδρομές μελών για τα οποία είναι αρκετή η υπογραφή του Ταμία. Τον Πρόεδρο αναπληροί σε απουσία ή αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του ο Α’ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 13

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια του Πρωτοκόλλου, του Αρχείου, του Μητρώου των μελών, της αλληλογραφίας και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα καθώς και τον Διοικητικό Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο νεώτερος από τους συμβούλους.

Άρθρο 14

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει τα έσοδα και πληρώνει τις δαπάνες της Αδελφότητας σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει την ευθύνη όλων των βιβλίων του Ταμείου και όλων των δικαιολογητικών για εισπράξεις και πληρωμές και συντάσσει τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Είναι υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία της Αδελφότητας. Καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό της με ευθύνη του. Τον Ταμία αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Αδελφότητας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της που δεν αναφέρεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό καθώς και τον Προγραμματισμό Δράσης και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Αποφασίζει επί των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απαλλάσσει τα μέλη αυτών από κάθε ευθύνη, τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της Αδελφότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση εντός των τεσσάρων πρώτων μηνών κάθε έτους και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει το 1/20 των μελών με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπου και θα αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται σε όλα τα μέλη μαζί με τον τόπο, την χρονολογία, την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

3. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη της Αδελφότητας που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον το 1/3 των μελών.

Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να παρίστανται τα αρωγά μέλη της Αδελφότητας με δικαίωμα λόγου.

Αν δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

 1. Μέλη μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις με αντιπρόσωπό τους τακτικό μέλος της Αδελφότητας που έχει πληρώσει τις συνδρομές του, το οποίο διορίζουν με έγγραφη δήλωσή τους στο Γενικό Γραμματέα τουλάχιστον έως την παραμονή κάθε Συνέλευσης.
 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός απουσιάζει ή δεν μπορεί ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μελών. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μελών που δικαιούνται να μετέχουν σ’ αυτή, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτου και τηρεί τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Πριν από την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η Συνέλευση εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή από τρία μέλη, η οποία εποπτεύει την ψηφοφορία, που είναι πάντοτε μυστική και με ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 16

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και δύο αναπληρωματικά τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση για τρία έτη ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος που πλειοψήφησε προεδρεύει της Επιτροπής.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον έλεγχο της διαχειρίσεως για κάθε διαχειριστικό έτος (ημερολογιακό έτος) και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κεφάλαιο Γ’

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17

Τροποποίηση – Διάλυση της Αδελφότητας

 1. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του Καταστατικού καθώς και η διάλυση της Αδελφότητας απαιτείται η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
 2. Σε περίπτωση διαλύσεως της Αδελφότητας η περιουσία της περιέρχεται στη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας.

Άρθρο 18

Ζητήματα εκτός Νόμου και Καταστατικού

Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το Νόμο ή το Καταστατικό λύνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 19

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Τα επτά (7) πρώτα σε σειρά υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη αποτελούν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και τα τρία (3) επόμενα σε σειρά αποτελούν τα αναπληρωματικά του μέλη.
 2. Η θητεία του εκλεγμένου από τους ιδρυτές προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο και την εγγραφή του στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, θα διαρκέσει μέχρι 31-12-2004. Στο διάστημα αυτό, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να καλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Αδελφότητας.

Άρθρο 20

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίσθηκε στο Μεσολόγγι στις 3 Ιανουαρίου 2004 από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της ‘’Διεθνούς Αδελφότητας Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου’’.

Ιδρυτικά Μέλη: Ν. Κολόμβας, Γ. Λιακατάς, Ε. Πετροπούλου, Κ. Καρκανιάς, Α. Πεπονής, Σ. Γκόρπας, Ι. Γυφτογιάννης, Μ. Κιτσινέλης, Χ. Κωνσταντίνου, Ν. Λύτρας, Ζ. Καραχάλιος, Γ. Κοντοκράς, Κ. Παπουτσόπουλος, Χ. Μαυρομμάτης, Δ. Λάντος, Π. Καρατζογιάννης, Γ. Τσιμπερλένιος, Χ. Θεολόγος, Σ. Μαλδαβίνας, Π. Δακαλάκη, Ε. Χολέβα, Ε. Σακκά, Α. Γκούβας, Π. Κατοχιανός, Π. Αλετρά, Π. Γιαννόπουλος, Γ. Τζίλιος, Ι. Τσίντζος, Γ. Τσίντζος, Μ. Τσοκάνη, Β. Αναγνωστόπουλος, Ε. Τσούκαλος, Σ. Μαντζώρος, Ι. Αλετράς, Κ. Γυφτογιάννης, Α. Μαλακάσα, Γ. Καζάνας, Π. Σκαρμούτσος, Π. Μπαγιώργας, Μ. Κοτίνης, Σ. Σακαλής, Α. Σταυροπούλου, Χ. Καρκανιάς, Μ. Ντόκας, Γ. Καρατζογιάννης, Σ. Στάικος, Ι. Μακρής, Ν. Ζελμπένης, Μ. Ντίνιας, Λ. Φλώρος, Β. Γρηγοράκης, Γ. Λαχανάς, Β. Μαγγίνας.